MM

W niedzielę, 21 stycznia br, w hali widowiskowo-sportowej Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim odbyło się uroczyste spotkanie Kół Gospodyń Wiejskich, które współorganizowało Katolickie Radio Podlasie przy wsparciu Powiatu Radzyńskiego. Wydarzenie zgromadziło ponad 200 przedstawicieli lokalnych organizacji z terenu naszego powiatu.

Spotkanie rozpoczęło się od serdecznych słów powitania, które wygłosił ks. Grzegorz Suwała, pełniący rolę diecezjalnego duszpasterza Kół Gospodyń Wiejskich. Następnie podziękowania za ich nieoceniony wkład w organizację spotkania zostały skierowane do obecnych na wydarzeniu: Starosty Radzyńskiego Szczepana Niebrzegowskiego, Dyrektor ZSP Grażyny Dzidy, Burmistrza Radzynia Podlaskiego Jerzego Rębka oraz Wójta Gminy Radzyń Podlaski Wiesława Mazurka. W spotkaniu opłatkowym uczestniczyli także: Wicestarosta Michał Zając, Członek Zarządu Powiatu Radzyńskiego Jerzy Bednarczyk, Ksiądz Proboszcz Sanktuarium Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Radzyniu Podlaskim Jarosław Sutryk, Przewodnicząca Rady Gminy Radzyń Podlaski Barbara Palica, Wójt Gminy Borki Radosław Sałata, Wójt Gminy Wohyń Tomasz Jurkiewicz oraz Dyrektor radzyńskiego oddziału PGE Dystrybucja Damian Ślusarz.

Pozostałe tagi

LAWP oraz Bank Gospodarstwa Krajowego zapraszają lubelskich przedsiębiorców do udziału w szkoleniu stacjonarnym dotyczącym możliwości uzyskania preferencyjnych pożyczek unijnych na rozwój firm oraz OZE. Spotkanie odbędzie się 30 stycznia.

Nowa perspektywa unijna to nowe możliwości! Ruszyły pożyczki unijne dla lubelskich firm  z programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego! Zapraszamy na bezpłatne spotkanie z podmiotami udzielającymi pożyczek unijnych w województwie lubelskim. Przyjdź i zdobądź cenne informacje.

Pozostałe tagi

W imieniu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz firmy Multiconsult Polska, zapraszamy Państwa na serię spotkań konsultacyjnych dotyczących ważnego projektu infrastrukturalnego dla naszego regionu - „Elektryfikacji linii kolejowej nr 30 Łuków - Lublin”. Ten projekt jest częścią Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej +, który ma być realizowany do roku 2029.

Podczas spotkań omówione zostaną kluczowe założenia projektu oraz jego obecny stan realizacji. Jest to doskonała okazja, aby dowiedzieć się więcej o planowanych działaniach oraz podzielić się swoimi pytaniami i uwagami.

Spotkania odbędą się w następujących terminach i lokalizacjach:

- 22 stycznia 2024 r., godzina 17:00 – Urząd Miasta Lubartów, ul. Jana Pawła II 12

- 23 stycznia 2024 r., godzina 17:00 – Urząd Gminy Radzyń Podlaski, ul. Warszawska 32

- 25 stycznia 2024 r., godzina 16:00 – Urząd Miejski w Parczewie, ul. Warszawska 24

Pozostałe tagi

Ten koncert wpisał już na stałe w kalendarz imprez naszego powiatu. 13 stycznia br. w hali widowiskowo-sportowej radzyńskiego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych odbyła się XI Gala Akordeonowa, zorganizowana przez kameralną orkiestrę akordeonową Arti Sentemo. Zespół ten, prowadzony przez Zbigniewa Czuryłę już po raz jedenasty zaprezentował się przed mieszkańcami Powiatu Radzyńskiego w noworocznym koncercie.

W skład orkiestry Arti Sentemo wchodzą: Justyna Czuryło, Julia Drożdż, Adam Dudek, Stanisław Krupa, Szymon Lipiński, Jakub Mackiewicz, Jakub Palinowski, Marcel Semeniuk, Jakub Stefaniak, Anna Szczęsna, Karol Zbaracki, a dyrygentem jest Zbigniew Czuryło.

Nie obyło się bez kolędowania

Koncert rozpoczął się od wykonania dwóch tradycyjnych kolęd, stanowiących wstęp do głównej części wydarzenia. Następnie publiczność mogła usłyszeć klasyki muzyki poważnej, w tym utwory takich kompozytorów jak Gioacchino Rossini, Stanisław Moniuszko, Franz von Suppè czy Johann Strauss. Druga część gali zawierała projekcję filmu z fotografiami dokumentującymi dziesięcioletnią działalność orkiestry, w tym występy na różnych prestiżowych wydarzeniach. Podczas koncertu na wizualizacji wyświetlana była przyroda oraz zabytki powiatu radzyńskiego i Radzynia Podlaskiego w obiektywie Ewy Grodzkiej, Anny Wasak i Janusza Wlizło. Zdjęcia do prezentacji zostały wybrane przez Jakuba Palinowskiego.

Pozostałe tagi

Uchwała Nr 16/24

Zarządu Powiatu Radzyńskiego

z dnia 12 stycznia 2024 roku

 

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, z późn. zm.), art. 63 ust. 1 i ust. 10
w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.) oraz § 1 ust. 1 - 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1428), Zarząd Powiatu Radzyńskiego uchwala, co następuje:

 • 1
 1. Ogłasza się konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych
  Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim.
 2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 3. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w celu realizacji konkursu stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.
 • 2

Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na stronie internetowej Powiatu Radzyńskiego - organu prowadzącego www.powiatradzynski.pl oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim, a także na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim, Pl. I. Potockiego 1,
21-300 Radzyń Podlaski.

 • 3
 1. Postępowanie konkursowe przeprowadzone zostanie zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U.  z 2021 r. poz. 1428).
 2. Do konkursu na stanowisko dyrektora mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r.
  w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce
  (Dz. U. z 2023 r. poz. 2578).
 • 4

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Radzyńskiemu.

 

 • 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 16/24 z dnia 12 stycznia 2024 r. Zarządu Powiatu Radzyńskiego w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim

 

Ogłoszenie o konkursie

Zarząd Powiatu Radzyńskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim,
ul. Sikorskiego 15, 21-300 Radzyń Podlaski. 


Organ prowadzący szkołę: Powiat Radzyński
z siedzibą Pl. I. Potockiego 1, 21-300 Radzyń Podlaski

 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone
  w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2023 r. poz.2578).
 2. Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1428), oferty osób przystępujących do konkursu na stanowisko dyrektora powinny zawierać:
 • uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim;
 • życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
 1. stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
 2. stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego albo
 3. stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
 • oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
 1. imię (imiona) i nazwisko,
 2. datę i miejsce urodzenia,
 3. obywatelstwo,
 4. miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);

4)    poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w ust. 2 pkt 2: świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia;

5)    poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

6) w przypadku cudzoziemca – poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie:

 1. dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 672) lub
 2. dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub
 3. dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego.

7)   poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku  przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

8)   oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

9) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem  środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289, z późn.zm.);

11) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U.  z 2023 r. poz. 342, z późn.zm.) – w przypadku kandydata  na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.;

12) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego  - w przypadku nauczyciela;

13) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

14) w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego - oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984, z późn. zm.) lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742, z późn. zm.) lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.);

15) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta
z pełni praw publicznych.

 1. Do oferty należy dołączyć klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych w celu realizacji konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.). Klauzula stanowi załącznik nr 2 do uchwały nr 16/24 Zarządu Powiatu Radzyńskiego z dnia 12 stycznia 2024 r. r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II
  w Radzyniu Podlaskim .
 2. Oferty należy składać w zaklejonej kopercie z adnotacją: „Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim” z podanym adresem do korespondencji w Punkcie Informacyjnym Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim, Pl. I. Potockiego 1 do dnia 29 stycznia 2024 r. w godzinach pracy Urzędu. W przypadku braku danych na kopercie umożliwiających kontakt z kandydatem, oferta pozostawiona będzie bez rozpatrzenia.
 3. Oferty złożone po upływie terminu określonego w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane.
  W przypadku nadesłania oferty pocztą decyduje data wpływu przesyłki do Urzędu.
 4. Oferty mogą być składane w postaci elektronicznej, przy czym powinny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP adres skrytki: //2ej2f6l6af/skrytka i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty. Na żądanie organu prowadzącego publiczne przedszkole, publiczną szkołę lub publiczną placówkę kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 4 - 7, 12-13.
 5. Przed przystąpieniem do rozmowy z kandydatem dopuszczonym do postępowania konkursowego komisja konkursowa ma prawo żądać przedstawienia dowodu osobistego kandydata lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz posiadane obywatelstwo.
 6. Dodatkowych informacji udziela Wydział Edukacji (adres jak wyżej) tel.: 83 352 77 83.
 7. Konkurs na stanowisko dyrektora przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu Radzyńskiego, w terminie nie później niż 14 dni roboczych od upływu terminu składania ofert przez kandydatów wskazanego w ogłoszeniu.
 8. O dokładnym miejscu i terminie przeprowadzenia konkursu kandydaci i członkowie komisji konkursowej zostaną poinformowani pisemnie.

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 16/24 z dnia 12 stycznia 2024 r. Zarządu Powiatu Radzyńskiego w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II
w Radzyniu Podlaskim.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L. z 2016 r. Nr 119, s. 1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych jest Powiat Radzyński (adres: Plac Ignacego Potockiego 1, 21-300 Radzyń Podlaski, tel. 83 352 74 00, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).
 • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e - mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie pod adres Administratora.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z przeprowadzaniem konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II
  w Radzyniu Podlaskim .
 • Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO i art. 9 ust. 2 lit. b) RODO. Przepisy szczególne zostały zawarte w:
 1. ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510, z późn. zm.);
 2. ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900, z późn. zm.);
 3. ustawie z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 31, z późn. zm.);
 4. rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1428)
 5. rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce ( U. z 2021 r. poz. 1449).

Przetwarzanie danych jest wymogiem ustawowym, jak również umownym. Osoby, których dane dotyczą są zobowiązane do ich podania. Nieprzekazanie danych skutkować będzie niemożnością przystąpienia do konkursu.

Inne dane osobowe, aniżeli określone w zakresie wskazanym w przepisach prawa, będą przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

 • Dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia Administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie administratora. Odbiorcami danych będą również podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych (w tym podmioty przetwarzające dane na zlecenie w związku z prowadzeniem strony podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej). Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane podmiotom, które uprawnione są do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa (w tym dane osobowe są ujawniane członkom komisji konkursowej, osobom wnioskującym o dostęp do informacji publicznej, odbiorcom strony podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej). Po upływie okresu archiwizacji - dokumentacja posiedzeń komisji konkursowej zostanie przekazana właściwemu archiwum państwowemu.
 • Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania tj. do zakończenia konkursu, a następnie przetwarzane w dalszych celach tj. archiwalnych. Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67) dokumentacja dotycząca konkursów na stanowiska w podległych jednostkach jest przechowywana przez okres pięciu lat poczynając od 1 stycznia roku następnego od daty zakończenia sprawy (tj. zakończenia konkursu). Protokoły komisji konkursowej zawierające dane osobowe kandydatów są przechowywane przez okres dwudziestu pięciu lat w archiwum zakładowym. W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych i żądania usunięcia danych, dane osobowe będą przetwarzane do czasu realizacji ww. żądania, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody.
 • W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
  1. prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
  2. sprostowania nieprawidłowych danych;
  3. żądania usunięcia danych, o ile znajdzie zastosowanie jedna z przesłanek z art. 17 ust. 1 RODO;
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  5. prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych w odniesieniu do tych danych, które są przetwarzane na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 • Ma Pan/Pani prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.

*niewłaściwe skreślić

 

Zapoznałam/-em się

…………………………………………..

(data, czytelny podpis)

 

 

 

Pozostałe tagi

Najczęściej czytane

Zapraszamy do udziału w III Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich i Twórców Ludowych "Tradycyjnie w Nałęczowie "

Zapraszamy do udziału w III Festiwa…

24 Maj 2024 Ogłoszenia/Komunikaty

XIII Gala Mam Talent oraz Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością w SOSW w Radzyniu Podlaskim

XIII Gala Mam Talent oraz Dzień God…

23 Maj 2024 Powiat wspiera

Lubelskie.pl

logo projektu współfinansowanego z programu unii europejskiej
Nowoczesna edukacja zawodowa w ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu