Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

Kategoria: Powiat Radzyński

 Dane adresowe:

 • Kierownik - Jarosław Błażewicz
 • Adres: Pl. I. Potockiego 1,
 • Pokój nr 2B, parter
 • Telefon: (83) 352 74 12
 • Telefon: (83) 352 88 96 
 • Fax: (83) 352 77 85
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • E-mai: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego zajmuje się realizacją zadań wynikających z zakresu spraw obywatelskich, obrony cywilnej, bezpieczeństwa, Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, obronności, kancelarii niejawnej.

 Do zakresu działania Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego należą sprawy:

 • Obywatelskich:
 1. Organizowanie kwalifikacji wojskowej.
 2. Rozliczenie finansowe i sprawozdawczość z przeprowadzonej kwalifikacji wojskowej.
 3. Przyjmowanie zgłoszeń o znalezieniu rzeczy zagubionych, przechowywanie tych rzeczy, prowadzenie ewidencji oraz poszukiwanie osób uprawnionych do ich odbioru.
 4. Ewidencja i sprawowanie nadzoru nad działalnością stowarzyszeń zarejestrowanych w sądzie.
 5. Ewidencja stowarzyszeń zwykłych.
 6. Rejestracja i prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych.
 7. Rejestracja i prowadzenie ewidencji klubów sportowych nieprowadzących działalności gospodarczej.
 8. Wydawanie decyzji na sprowadzenie zwłok z zagranicy
 9. Organizowanie przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych, przed ich pochowaniem, do zakładu medycyny sądowej celem ustalenia przyczyny zgonu.
 10. Powoływanie lekarza do stwierdzania zgonu i wystawiania kart zgonu osób, w stosunku do których zgon i jego przyczyny nie mogą być ustalone przez lekarza leczącego w ostatniej chorobie.
 11. Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej przez zagraniczne osoby prawne.
 12. Rozpatrywanie wniosków o przyznanie środków finansowych dla repatriantów.
 • Obrony cywilnej:
  1. Kierowanie i koordynowanie przygotowań i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej na terenie powiatu.
  2. Dokonywanie oceny stanu przygotowań obrony cywilnej.
  3. Opracowywanie i opiniowanie planów obrony cywilnej.
  4. Organizowanie i koordynowanie szkoleń oraz ćwiczeń obrony cywilnej.
  5. Przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach.
  6. Tworzenie i przygotowanie do działań jednostek organizacyjnych obrony cywilnej.
  7. Nadzór nad przygotowywaniem i organizowaniem ewakuacji (przyjęcia) ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na znacznym obszarze.
  8. Zaopatrywanie organów i formacji obrony cywilnej podległych samorządowi powiatowemu w sprzęt, środki techniczne i umundurowanie niezbędne do wykonywania zadań obrony cywilnej, oraz sprawowanie nadzoru nad realizacją w/w zadań w jednostkach administracji samorządowej szczebla gminnego.
  9. Prowadzenie ewidencji materiałowej sprzętu obrony cywilnej.
  10. Utrzymywanie systemu łączności radiowej na terenie powiatu.
  11. Nadzorowanie i kontrolowanie przygotowania formacji obrony cywilnej i ratowników do prowadzenia działań ratowniczych.
  12. Realizacja zadań w zakresie wykrywania skażeń.
  13. Realizacja zadań związanych z ochroną zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych.
  14. Realizacja zadań w zakresie nadawania przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych do formacji obrony cywilnej.
 • Bezpieczeństwa:
 1. Realizowanie zadań wynikających z funkcji zwierzchnictwa Starosty nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz podejmowania działań przewidzianych ustawami w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.
 2. Opiniowanie, uzgadnianie planów i programów w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego - służb, inspekcji, straży oraz podległych jednostek organizacyjnych.
 3. Określanie zadań krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego na terenie powiatu, koordynacja jego funkcjonowania, kontrolowanie wykonania zadań, a w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń życia, zdrowia lub środowiska przygotowanie do kierowania systemem.
 4. Przygotowanie i realizacja zadań wynikających z pełnionej przez Starostę funkcji przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.
 5. Ustalenie i koordynacja działań dla realizacji Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego.
 6. Przygotowanie rocznego sprawozdania z realizacji zadań przez Komisję Bezpieczeństwa            i Porządku Publicznego Powiatu Radzyńskiego.
 7. Zabezpieczenie przestrzegania w Starostwie przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej.
 • Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego:
 1. Określanie zagrożeń związanych z rozwojem cywilizacyjnym lub siłami natury oraz planowanie zapobiegania tym zagrożeniom na administrowanym obszarze.
 2. Dokonywanie analiz i ocen stanu bezpieczeństwa powiatu.
 3. Prowadzenie stałej wymiany informacji dotyczących zagrożeń i podejmowanych działań oraz współdziałanie ze służbami dyżurnymi, centrami wszystkich szczebli administracji publicznej.
 4. Pełnienie (całodobowego) dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego.
 5. Współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne.
 6. Realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej.
 7. Uruchamianie określonych procedur działania na sytuacje kryzysowe i stanowienie zaplecza oraz obsługa kancelaryjno-biurowa Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
 8. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania na potencjalne zagrożenia.
 9. Tworzenie planów i programów w zakresie zarządzania kryzysowego, w tym opracowanie Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego.
 10. Opracowywanie zaleceń do gminnych planów zarządzania kryzysowego.
 11. Wykonywanie zadań z wykazu przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego, zgodnie z zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów.
 12. Współdziałanie z Szefem ABW w zakresie zapobiegania, przeciwdziałania i usuwania skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym.
 13. Udzielanie pomocy dla systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne na terenie powiatu i współpraca z jednostkami tworzącymi system.
 14. Współpraca z samorządami gminnymi, służbami ratowniczymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie art. 4 ust. 1 pkt 16 ustawy o samorządzie powiatowym.
 • Obronności:
 1. Przygotowanie planistyczne i organizacyjne Starostwa do realizacji zadań w okresie podwyższania gotowości obronnej państwa oraz w czasie wprowadzania stanów nadzwyczajnych.
 2. Przygotowanie Starostwa do kierowania w ramach systemu bezpieczeństwa narodowego.
 3. Realizacja zadań w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych.
 4. Wydawanie wytycznych oraz organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych
 5. Opracowywanie i bieżąca aktualizacja dokumentacji obronnej na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny, w tym planu operacyjnego funkcjonowania powiatu oraz dokumentacji stanowisk kierowania.
 6. Wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania powiatu.
 7. Tworzenie warunków organizacyjnych i technicznych oraz koordynacja wykonywania zadań obronnych, realizowanych przez komórki organizacyjne Starostwa i jednostki organizacyjne Powiatu.
 8. Współdziałanie z organami wojskowymi (WKU, WSzW), inspekcjami i strażami oraz jednostkami samorządowymi powiatu.
 9. Przygotowanie stanowiska kierowania Starosty Radzyńskiego w stałej siedzibie i zapasowym miejscu pracy.
 10. Realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.
 11. Realizacja zadań w zakresie szkolenia obronnego na szczeblu powiatu.
 12. Organizacja systemu wsparcia przez państwo gospodarza (Host Nation Suport - HNS) na szczeblu powiatu.
 13. Planowanie, organizowanie i prowadzenie kontroli w zakresie wykonywania zadań obronnych przez wydziały oraz jednostki organizacyjne Powiatu.
 14. Realizacja zadań z zakresu przygotowania publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa.
 15. Organizowanie doręczenia kart powołania w trybie akcji kurierskiej – opracowanie i bieżąca aktualizacja planu akcji kurierskiej.
 16. Realizacja świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz Akcji Kurierskiej.
 17. Reklamowanie osób od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Kancelarii Niejawnej:
 1. Prowadzenie Kancelarii Niejawnej.
 2. Bezpośredni nadzór nad obiegiem dokumentów.
 3. Udostępnianie lub wydawanie dokumentów osobom uprawnionym.
 4. Przestrzeganie właściwego oznaczania i rejestrowania dokumentów w Kancelarii oraz jednostce organizacyjnej.
 5. Prowadzenie bieżącej kontroli postępowania z dokumentami.

Wydział przy znakowaniu spraw używa symbolu „OB”.

Ewidencja stowarzyszeń zwykłych (plik PDF)

 


Lubelskie.pl

logo projektu współfinansowanego z programu unii europejskiej
Nowoczesna edukacja zawodowa w ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu