Wydział Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Gospodarki Wodnej

Kategoria: Powiat Radzyński

Dane adresowe:

 • Kierownik - Bożena Mróz
 • Adres: ul. Gwardii 4
 • Pokój nr 5, 8, I piętro
 • Telefon: (83) 352 74 13
 • Fax: (83) 352 74 02
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wydział Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Gospodarki Wodnej zajmuje się realizacją zadań wynikających z zakresu prawa wodnego, geologiczne i górniczego, ochrony środowiska, ochrony przyrody, rybactwa śródlądowego, prawa łowieckiego i gospodarki leśnej, ustawy o odpadach.

 Wydział Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Gospodarki Wodnej wykonuje zadania z zakresu:

 • W zakresie ustawy prawo wodne:
 1. przygotowywanie projektów opinii starosty dotyczących powołania i odwołania kierownika nadzoru wodnego;
 2. prowadzenie spraw związanych z nadzorem i kontrolą nad działalnością spółek wodnych;
 3. ustalanie w drodze decyzji wysokości i rodzaju świadczeń na rzecz spółki wodnej dla osób niebędących członkami spółki, a odnoszących korzyści z urządzeń spółki. wodnej.
 • W zakresie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko:
 1. prowadzenia publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach podlegających udostępnieniu;
 2. prowadzenie spraw związanych z udostępnianiem informacji o środowisku;
 3. prowadzenie spraw z udziałem społeczeństwa o ochronie środowiska oraz w przypadku konieczności oceny oddziaływania na środowisko na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, związanych z wydawaniem zezwoleń, pozwoleń i koncesji, wynikających z innych przepisów szczególnych, w przypadku, gdy organem ochrony środowiska jest starosta.
 • W zakresie ustawy prawo ochrony środowiska:
 1. prowadzenie spraw związanych ze sporządzaniem powiatowego programu ochrony środowiska oraz opracowywaniem raportów z jego wykonania;
 2. prowadzenie spraw dotyczących ochrony powierzchni ziemi;
 3. identyfikacja potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi, sporządzanie ich wykazu i aktualizacji;
 4. przyjmowanie zgłoszeń o stwierdzeniu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi;
 5. prowadzenie spraw związanych z obserwacją terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy;
 6. prowadzenie rejestru zawierającego informacje o terenach zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy;
 7. przygotowywanie projektów uchwał o ograniczeniu lub zakazie używania jednostek pływających lub niektórych ich rodzajów na określonych zbiornikach powierzchniowych wód stojących oraz wodach płynących, jeżeli jest to konieczne do zapewnienia odpowiednich warunków akustycznych na terenach przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe;
 8. przygotowywanie projektów uchwał wyznaczających obszary ciche w aglomeracji lub obszary ciche poza aglomeracją;
 9. przygotowywanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu;
 10. ustalenie odszkodowań za ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości w związku z ochroną zasobów środowiska;
 11. przygotowywanie projektów uchwał o tworzeniu obszarów ograniczonego użytkowania;
 12. przygotowywanie projektu opinii programu ochrony powietrza przedłożonego przez zarząd województwa oraz przygotowywanie sprawozdań z realizacji programu;
 13. przyjmowanie wyników pomiarów wielkości emisji;
 14. przygotowywanie decyzji nakładających obowiązek prowadzenia pomiarów wielkości emisji;
 15. przyjmowanie zgłoszeń instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, z których emisja nie wymaga pozwolenia;
 16. ustalanie wymagań w zakresie ochrony środowiska dotyczących eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwoleń;
 17. ustalanie w drodze decyzji wymagań w zakresie ochrony środowiska dla instalacji wymagającej zgłoszenia, której częścią jest źródło spalania paliw o nominalnej mocy nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW ustalonej z uwzględnieniem trzeciej zasady łączenia źródeł;
 18. prowadzenie spraw w zakresie wydawania, cofania i ograniczania oraz wygaszania pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza;
 19. prowadzenie spraw w zakresie wydawania, cofania i ograniczania oraz wygaszania pozwoleń na wytwarzanie odpadów;
 20. prowadzenie spraw w zakresie wydawania, cofania i ograniczania oraz wygaszania pozwoleń zintegrowanych na prowadzenie instalacji;
 21. przeprowadzanie analizy pozwoleń zintegrowanych;
 22. prowadzenie spraw w zakresie przenoszenia tytułu prawnego do instalacji oraz przenoszenia praw i obowiązków wynikających z pozwoleń emisyjnych;
 23. przekazywanie informacji do krajowego ośrodka bilansowania i zarządzania emisjami dotyczących wydanych lub zmienionych pozwoleń na wprowadzanie pyłów lub gazów do powietrza lub pozwoleń zintegrowanych wydanych dla źródeł spalania paliw o nominalnej mocy nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW ustalonej z uwzględnieniem trzeciej zasady łączenia źródeł;
 24. przekazywanie do Rejestru średnich źródeł spalania paliw prowadzonego przez KOBiZE informacji o źródłach spalania paliw;
 25. zobowiązywanie prowadzący instalacje podmiot korzystający ze środowiska do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego;
 26. prowadzenie spraw dotyczących sprawowania kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością starosty;
 27. nakładanie na podmiot korzystający ze środowiska negatywnie oddziałujący na środowisko obowiązku ograniczenia oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia oraz przywrócenia środowiska, w zakresie objętym właściwością starosty;
 28. prowadzenie spraw związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym ustawą, oraz sprawozdawczości w zakresie gospodarowania dochodami budżetu powiatu pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej;
 29. organizowanie i współudział w akcjach ekologicznych i konkursach w zakresie ochrony środowiska;
 30. przygotowywanie zestawień zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat;
 31. występowanie do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o podjęcie odpowiednich działań będących w jego kompetencji.
 • W zakresie ustawy prawo geologiczne i górnicze:
 1. prowadzenie spraw związanych z udzielanie, odmowa udzielenia, cofanie i stwierdzanie wygaśnięcia koncesji na wydobywanie kopalin;
 2. prowadzenie spraw związanych ze zmianą decyzji w zakresie dotyczącym granic terenu górniczego;
 3. prowadzenie spraw dotyczących zatwierdzania projektu prac geologicznych;
 4. prowadzenie spraw związanych z zatwierdzaniem dokumentacji geologicznej;
 5. prowadzenie nadzoru koncesyjnego nad prowadzoną eksploatacją;
 6. prowadzenia spraw dotyczących ustalania opłat eksploatacyjnych;
 7. bilansowanie zasobów wód podziemnych;
 8. bilansowanie zasobów kopalin;
 9. przetwarzanie i udostępnianie danych geologicznych;
 10. współdziałanie z Rejestrem Obszarów Górniczych;
 11. prowadzenie powiatowego archiwum geologicznego;
 12. udzielanie zgody na przekwalifikowanie geologicznych zasobów bilansowych;
 13. zobowiązanie do wykonania obmiaru wyrobisk;
 14. rozliczanie wysokości należnej opłaty eksploatacyjnej;
 15. wykonywanie zadań nadzoru geologicznego.
 • W zakresie ustawy o odpadach:
 1. prowadzenie spraw w zakresie wydawana i cofania zezwoleń na zbieranie odpadów;
 2. prowadzenie spraw w zakresie wydawana i cofania zezwoleń na przetwarzanie odpadów;
 3. prowadzenie spraw w zakresie określania formy i wysokości zabezpieczenia roszeń dla posiadaczy odpadów obowiązanych do uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów;
 4. prowadzenie spraw w zakresie wydawania decyzji dotyczących zagospodarowania odpadów z wypadków;
 5. przygotowywanie sprawozdań rocznych o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami.
 • W zakresie ustawy o rybactwie śródlądowym:
 1. wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego;
 2. prowadzenie spraw w zakresie wydawania zezwoleń na przegradzanie sieciowymi rybackimi narzędziami połowowymi więcej niż połowy szerokości łowiska wody płynącej na wodach niezaliczonych do wód śródlądowych żeglownych;
 3. prowadzenie spraw w zakresie wydawania zezwoleń na stawianie sieciowych rybackich narzędzi połowowych na wodach śródlądowych żeglownych na szlaku żeglownym lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie;
 4. prowadzenie spraw związanych z utworzeniem i funkcjonowaniem Społecznej Straży Rybackiej, opracowanie regulaminu jej działania oraz wystawianie legitymacji dla strażników SSR;
 5. wydawanie legitymacji członkom Społecznej Straży Rybackiej.
 • W zakresie ustawy o lasach:
 1. koordynowanie spraw w zakresie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa;
 2. określenie w drodze decyzji zadań właścicieli lasów w celu zapewnienia powszechnej ochrony lasów;
 3. zarządzanie wykonania zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach zagrożonych niestanowiących własności Skarbu Państwa;
 4. prowadzenie spraw dotyczących przyznania środków z budżetu państwa na finansowanie kosztów przebudowy lub odnowienia drzewostanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa;
 5. cechowania drewna pozyskiwanego w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa;
 6. przygotowywanie wniosków o uznanie lasu za ochronny lub pozbawienie go tego charakteru;
 7. wykonywanie zadań związanych z uznaniem lasu za ochronny i pozbawienie go tego charakteru w stosunku do lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa;
 8. określanie zadań z zakresu gospodarki leśnej dla lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha niestanowiących własności Skarbu Państwa;
 9. prowadzenie spraw związanych ze sporządzaniem inwentaryzacji stanu lasów i uproszczonych planów urządzania lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa;
 10. prowadzenie spraw w zakresie zatwierdzenia sporządzonych uproszczonych planów urządzenia lasu;
 11. nadzorowanie kontrolowanie wykonania zadań określonych w uproszczonych planach urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa;
 12. przygotowywanie decyzji na pozyskiwanie drewna niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu, w przypadkach losowych na wniosek właściciela lasu;
 13. dokonywanie oceny udatności upraw leśnych najpóźniej w piątym roku od zalesienia, jeżeli zalesienia dokonano na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFR na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020;
 14. wydawanie decyzji na zmianę lasu na użytek rolny w przypadku szczególnie uzasadnionej potrzeby właściciela;
 15. wydawanie zaświadczeń o objęciu gruntu niestanowiącego własności Skarbu Państwa uproszczonym planem urządzania lasu lub decyzją starosty wydaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasu w przypadku sprzedaży takiego gruntu przez osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającej osobowości prawnej;
 16. wydawanie zaświadczeń, że inwestycje planowane na działkach leśnych nie są sprzeczne z ustaleniami uproszczonego planu urządzania lasu lub decyzją starosty wydaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasu;
 17. wydawanie wypisu z uproszczonego planu urządzania lasu lub decyzji starosty wydanej na podstawie inwentaryzacji stanu lasu;
 18. prowadzenie sprawozdawczość z zakresu gospodarki leśnej w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa;
 19. prowadzenie pełnej dokumentacji dotyczącej nadzoru nad lasami niepaństwowymi.
 • W zakresie ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia:
 1. przygotowywanie wniosków do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na środki finansowe na wypłaty ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych;
 2. przygotowywanie list naliczonego ekwiwalentu za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych oraz waloryzacji ekwiwalentu;
 3. prowadzenie spraw w zakresie wydawania decyzji przekazującej prawa i obowiązki związane z prowadzeniem uprawy leśnej na nabywcę gruntu;
 4. prowadzenie spraw w zakresie wydawania decyzji o wstrzymaniu wypłaty ekwiwalentu za wyłączenie gruntu z upraw rolnych w przypadku stwierdzenia, że jest ona prowadzona niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu.
 • W zakresie ustawy o ochronie przyrody:
 1. prowadzanie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na usuniecie drzew lub krzewów w odniesieniu do nieruchomości będących własnością gminy;
 2. przygotowywanie decyzji wymierzających administracyjne kary pieniężne za usunięcie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia;
 3. przygotowywanie decyzji na usunięcie drzew lub krzewów utrudniających widoczność sygnałów i pociągów lub eksploatację urządzeń kolejowych albo powodujących zaspy śnieżne;
 4. prowadzenie rejestru posiadaczy zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej zaliczanych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków, a także prowadzących ich hodowlę oraz wydawanie zaświadczeń o wpisie do rejestru;
 5. dokonywanie oględzin drzew przeznaczonych do usunięcia na podstawie ustawy o ochronie przyrody.
 • W zakresie ustawy prawo łowieckie:
 1. prowadzenie spraw związanych z wyrażaniem zgody na przetrzymywanie zwierzyny, osobie, która weszła w jej posiadanie w wyniku osierocenia, wypadku lub innego uszkodzenia ciała zwierzyny, mając na uwadze potrzebę podjęcia koniecznej opieki i leczenia;
 2. przygotowywanie zezwoleń na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców;
 3. przygotowywanie decyzji o odłowie lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny w przypadku szczególnego zagrożenia w prawidłowym funkcjonowaniu obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej;
 4. prowadzenie spraw dotyczących wydzierżawiania polnych obwodów łowieckich;
 5. ustalanie i rozliczanie czynszów dzierżawnych;
 6. przyjmowanie oświadczeń o zakazie wykonywania polowania na nieruchomości wchodzącej w skład obwodu łowieckiego oraz cofnięcia oświadczenia o zakazie wykonywania polowania.
 • W zakresie ustawy o transporcie kolejowym:
 1. prowadzenie spraw w zakresie wydawania decyzji na usunięcie drzew lub krzewów utrudniających widoczność sygnałów i pociągów lub eksploatację urządzeń kolejowych albo powodujących zaspy śnieżne.
 • W zakresie ustawy o odpadach wydobywczych:
 1. prowadzenie spraw w zakresie gospodarowania odpadami wydobywczymi.
 • W zakresie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji:
 1. prowadzenie spraw w zakresie wydawania zezwoleń na zbieranie odpadów przedsiębiorcy prowadzącemu punkt zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji.
 • W zakresie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw:
 1. wydawanie zaświadczeń potwierdzających prowadzenie przez podmiot, który nabywa paliwo stałe, instalacji spalania o mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW opalanej paliwem stałym.
 • W zakresie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych:
 1. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem, zmianą cofaniem i wygaszaniem zezwoleń na emisję gazów cieplarnianych.
 • Inne zadania komórki wynikające z innych przepisów:
 1. przygotowywanie opinii do projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 2. przekazywanie informacji do Centrum Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej - CEIDG związanych z udzielonymi koncesjami i zezwoleniami;
 3. przygotowywanie sprawozdań GUS.
 • W zakresie ustawy o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m:
 1. Rejestracja jednostek pływających.
 2. Wykonywanie innych spraw wynikających z obowiązujących przepisów prawa, merytorycznie związanych z zadaniami Wydziału.

Wydział przy znakowaniu spraw używa symbolu „OW”.


Lubelskie.pl

logo projektu współfinansowanego z programu unii europejskiej
Nowoczesna edukacja zawodowa w ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu