Osoba niepełnosprawna

Kategoria: Powiat Radzyński

 

    

Powiatowa Rada ds. Osób Niepełnosprawnych

Powiatowa Rada ds. Osób Niepełnosprawnych składa się z 5 osób, powołanych spośród przedstawicieli działających na terenie Powiatu Radzyńskiego organizacji pozarządowych, fundacji oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego.

Kadencja rady trwa 4 lata.

Do zakresu działania powiatowej rady należy:

1) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:

 1. integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
 2. realizacji praw osób niepełnosprawnych;

2) opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych;

3) ocena realizacji programów;

4) opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

 

Orzekanie o stopniu niepełnosprawności

O stopniu niepełnosprawności orzeka Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Radzyniu Podlaskim (ul. Lubelska 5, 21-300 Radzyń Podlaski tel: 506 834 261)

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności orzeka o stopniu niepełnosprawności osób po 16 roku życia oraz o niepełnosprawności dzieci do 16 roku życia. 
Orzeka na wniosek:

 • osoby zainteresowanej uzyskaniem orzeczenia o niepełnosprawności,
 • przedstawiciela ustawowego danej osoby zainteresowanej,
 • ośrodka pomocy społecznej za zgodą zainteresowanej osoby lub jej ustawowego przedstawiciela.

W orzeczeniu o niepełnosprawności poza ustaleniem stopnia niepełnosprawności znajdują się wskazania dotyczące:

 • odpowiedniego zatrudnienia uwzględniające psychofizyczne możliwości danej osoby,
 • szkolenia, w tym specjalistycznego,
 • zatrudnienia w zakładzie aktywności zawodowej,
 • uczestnictwa w warsztacie terapii zajęciowej,
 • konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz pomoce techniczne ułatwiające  funkcjonowanie danej osoby,
 • korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji, przez co rozumie się korzystanie z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych świadczonych przez sieć instytucji pomocy społecznej, organizacje pozarządowe oraz placówki,
 • konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji,
 • konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
 • spełniania przez osobę niepełnosprawną przesłanek pozwalających uzyskać kartę parkingową, którymi to przesłankami są: obniżona sprawność ruchowa i zaliczenie do jednego z trzech stopni niepełnosprawności.

Procedura

Osoba zainteresowana uzyskaniem orzeczenia składa wniosek do siedziby Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Do wniosku dołącza:

 1. zaświadczenie wypełnione przez lekarza, pod którego opieką znajduje się,
 2. kopie dokumentacji medycznej,
 3. inne dokumenty mogące mieć znaczenie przy ustalaniu stopnia niepełnosprawności.

Po złożeniu wniosku osoba zainteresowana w terminie 14 dni przed posiedzeniem zostaje powiadamiana o dacie rozpatrzenia wniosku.

Nie stawienie się na wyznaczonym posiedzeniu składu orzekającego powoduje pozostawienie sprawy bez rozpoznania, chyba że nieobecność zostanie usprawiedliwiona.

Jeżeli osoba zainteresowana nie może uczestniczyć w posiedzeniu składu orzekającego z powodu długotrwałej lub nierokującej poprawy choroby, uniemożliwiającej osobiste stawiennictwo, potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim, badanie można przeprowadzić w miejscu pobytu tej osoby.

Jednakże, jeżeli przewodniczący zespołu uzna posiadaną dokumentację medyczną za wystarczającą do wydania orzeczenia o stanie zdrowia bez badania osoby zainteresowanej i osoba ta w związku z ciężką, przewlekłą chorobą lub pobytem w szpitalu ma ograniczoną możliwość w poruszaniu się, orzeczenie o stanie zdrowia tej osoby może być wydane bez jej badania.

Od orzeczenia Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od dnia doręczenia bądź odebrania orzeczenia do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności za pośrednictwem Powiatowego Zespołu.

Do pobrania:

 

Legitymacja osoby niepełnosprawnej

Osoba posiadająca stosowne orzeczenie może otrzymać legitymację potwierdzającą niepełnosprawność.

W tym celu składa do Powiatowego Zespołu wniosek o wydanie legitymacji wraz ze zdjęciem (3,5 cm x 4,5 cm). 

Legitymacja wydawana jest bezpłatnie.

 

Karta parkingowa 

Karta parkingowa - dokument uprawniający osoby niepełnosprawne (lub przewożących ich opiekunów) do parkowania na "kopertach" oraz do niestosowania się do niektórych przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym. 
Od dnia 1 lipca 2014 r. karty parkingowe wydawane są przez Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Wskazanie do karty parkingowej będą mogły uzyskać wyłącznie osoby mając zarówno znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się jak i przyczynę niepełnosprawności oznaczoną symbolem 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu lub 10-N (choroba neurologiczna).

Od dnia 1 lipca 2014 r. karta parkingowa wydawana jest wyłącznie na czas określony. Karta parkingowa wydawana jest wyłącznie na czas określony. Karta parkingowa wydawana jest na okres ważności orzeczenia jednak nie dłużej niż na okres 5 lat.

Do pobrania: Wniosek  o wydawanie karty parkingowej.

OPŁATA ZA WYDANIE KARTY PARKINGOWEJ
Od dnia 1 lipca 2014 r. opłata za wydanie karty parkingowej wynosi 21 zł. Należy ją wpłacać na konto bankowe Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaski w banku PKO BP S.A. O/ Radzyń Podlaski nr 26 1020 3206 0000 8202 0006 4311 
lub w kasie Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaski, Pl. I. Potockiego 1, w godzinach 8:00 – 14:30. 
Tytuł wpłaty: „Opłata za kartę parkingową

 

Orzekanie o niepełnosprawności - procedury orzekania, tryb i zasady oraz informacje dotyczące "Karty Parkingowej" i "Legitymacji osoby niepełnosprawnej" znajdują się także na stronie internetowej Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

 

Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych

 • Przyznawanie dofinansowania ze środków państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych
 • Dofinansowanie do sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych
 • Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych
 • Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów
 • Dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej
 • Przyznanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej

 Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych realizowane są na podstawie złożonych do siedziby PCPR wniosków o dofinansowanie. Wzory odpowiednich wniosków nie będących załącznikami do aktów wykonawczych do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych znajdują się w siedzibie jednostki. 

O procedurach i wymaganych dokumentach dowiesz się na stronie » BIP PCPR «

Dane adresowe PCPR

 • ul. Lubelska 5 
 • 21-300 Radzyń Podlaski
 • tel. (083) 352 72 66
 • fax. (083) 32 72 66
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • BIP

 


Lubelskie.pl

logo projektu współfinansowanego z programu unii europejskiej
Nowoczesna edukacja zawodowa w ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu