Ikona BIP

BIP

Ikona zmniejsz rozmiar tekstu Ikona standardowy rozmiar tekstu Ikona zwiększ rozmiar tekstu

Rozmiar tekstu

Ikona zmień kontrast

Kontrast

24 wrzesień 2020
Kategoria: Powiat Radzyński

Dane adresowe:

 • Adres: Pl. I. Potockiego 1,
 • Pokoje: nr 3, 7 - parter oraz nr 18, 16, 17, 19, 20, 21, 22 - II piętro;
 • Kierownik - Małgorzata Osipacz.
 • Telefon: (83) 352 73 04
 • Fax: (83) 352 73 04
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Z zakresu geodezji, kartografii i gospodarki gruntami rolnymi i leśnymi:

 •  Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków (kataster nieruchomościami).
 • Wprowadzanie zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków na podstawie prawomocnych decyzji administracyjnych, orzeczeń sądowych i aktów notarialnych.
 • Występowanie z żądaniem dostarczenia dokumentów geodezyjnych i kartograficznych celem wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów.
 • Przyjmowanie prawomocnych orzeczeń sądowych lub ostatecznych decyzji ustalających przebieg granic nieruchomości w celu ujawnienia ich w ewidencji gruntów.
 • Wydawanie odpłatnie na żądanie właściciela wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego.
 • Zapewnienie nieodpłatnego dostępu do bazy danych ewidencji gruntów i budynków dla gmin.
 • Prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.
 • Sporządzanie gminnych, powiatowych i wojewódzkich zamówień zbiorczych objętych ewidencją gruntów i budynków.
 • Rozpatrywanie spraw z zakresu uwłaszczeń oraz uregulowania własności gospodarstw rolnych.
 • Prowadzenie spraw związanych z nieodpłatnym przyznawaniem na własność działki gruntu i działek pod budynkami osobie, która przekazała gospodarstwo rolne Państwu z zamian za rentę.
 • Ustalanie, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową bądź mienie gromadzkie.
 • Podejmowanie decyzji w sprawach wspólnot gruntowych i przekazywania im mienia.
 • Podejmowanie decyzji w sprawach mienia gromadzkiego.
 • Prowadzenie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości.
 • Prowadzenie spraw związanych z wyłączaniem gruntów rolnych z produkcji.
 • Prowadzenie kontroli wykonywania przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
 • Prowadzenie sprawozdań z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych.
 • Gospodarowanie gruntami rolnymi Skarbu Państwa (przekazywanie i przyjmowanie na rzecz Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa).
 • Prowadzenie spraw dotyczących przekazywania Lasom Państwowym gruntów leśnych a także gruntów wchodzących w skład zasobu przeznaczonych na zalesienie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy o zagospodarowania terenu.
 • Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Zlecanie wykonania i udostępnianie map.
 • Zakładanie i aktualizacja mapy zasadniczej.
 • Zlecanie wykonania i udostępniania map.
 • Przyjmowanie od wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych zgłoszenia o przystąpieniu do ich wykonania oraz odbieranie do państwowego zasobu powstałych materiałów lub informacji o nich.
 • Prowadzenie baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie.
 • Zakładanie osnów szczegółowych.
 • Przyjmowanie zawiadomień o zniszczeniu znaków geodezyjnych, budowli triangulacyjnych a także znaków grawimetrycznych i magnetycznych.
 • Zarządzanie nieruchomościami pod znakami geodezyjnymi.
 • Tworzenie Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym i dysponować środkami tego funduszu.
 • Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci terenów.
 • Prowadzenie scalania i wymiany gruntów.
 • Prowadzeni zmian związanych z przekazywaniem w zarząd nadleśnictwu gruntów Skarbu Państwa przeznaczonych do zalesiania w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
 • Wnioskowanie o przekazanie na rzecz jednostek organizacyjnych budynków i budowli będących w zarządzie Lasów Państwowych a nieprzydatnych dla gospodarki leśnej.

 

W zakresie gospodarki nieruchomościami Powiatu i Skarbu Państwa:

 • Tworzenie powiatowego zasobu nieruchomości oraz zasobu nieruchomości Skarbu Państwa.
 • Włączanie do powiatowego zasobu nieruchomości Skarbu Państwa – nieruchomości zbędnych dla jednostek organizacyjnych oraz nieruchomości po likwidacji bądź prywatyzowanych jednostkach.
 • Prowadzenie spraw dotyczących gospodarowania zasobem nieruchomości Powiatu i Skarbu Państwa.
 • Prowadzenie spraw związanych z ustalaniem sposobu i terminu zagospodarowania nieruchomości.
 • Ogłaszanie, organizowanie i przeprowadzanie przetargów na nieruchomości stanowiące mienie Powiatu i Skarbu Państwa.
 • Oddawanie w trwały zarząd nieruchomości Skarbu Państwa i mienia powiatu, wygaszanie zarządu bądź przekazywanie zarządu między jednostkami na ich wniosek.
 • Ustalanie terminu innego niż do dnia 31 marca terminu zapłaty opłaty rocznej za nieruchomości oddane w trwały zarząd lub użytkowanie wieczyste.
 • Naliczanie i aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu.
 • Prowadzenie spraw w zakresie wydawania decyzji o zmianie stawki procentowej opłaty rocznej oraz o pobawienie bonifikaty.
 • Podejmowanie czynności związanych z regulacją prawną nieruchomości Skarbu Państwa będących w posiadaniu osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych.
 • Prowadzenie spraw związanych z przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
 • Prowadzenie spraw związanych ze zbywaniem nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych.
 • Prowadzenie spraw związanych z oddawaniem w trwały zarząd GDDK i A nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, zajętych pod drogi krajowe.
 • Składanie wniosków o wpis do ksiąg wieczystych prawa własności nieruchomości stanowiących mienie powiatu i Skarbu Państwa.
 • Prowadzenie spraw związanych z nieodpłatnym przekazaniem Polskiemu Związkowi Działkowców gruntów Skarbu Państwa przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod pracownicze ogrody działkowe.
 • Przygotowywanie decyzji o przejęciu nieruchomości lub jej części pozostającej 
  w zarządzie organów wojskowych, uznanej za zbędną na cele obronności i bezpieczeństwa Państwa.
 • Prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem na wniosek organu wojskowego zarządu gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa bez pierwszej opłaty rocznej.
 • Opiniowanie podziału nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa dokonywanych z urzędu.
 • Prowadzenie postępowania wywłaszczeniowego.
 • Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na niezwłoczne zajęcie nieruchomości.
 • Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomości urządzeń naziemnych i podziemnych.
 • Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zezwoleń na ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości w związku z prowadzeniem działalności polegającej na poszukiwaniu, rozpoznawaniu lub wydobywaniu kopalin stanowiących własność Skarbu Państwa.
 • Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na czasowe zajęcie nieruchomości.
 • Ustalanie odszkodowania w przypadku wywłaszczania nieruchomości bądź zwrotu lub zajęcia nieruchomości.
 • Prowadzenie spraw związanych ze zwrotem nieruchomości.
 • Prowadzenie spraw związanych z wywłaszczeniem nieruchomości oraz ustalaniem odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości.
 • Prowadzenie spraw związanych z ustalaniem odszkodowania za grunty zajęte pod drogi.
 • Prowadzenie spraw związanych z nabywaniem nieruchomości na rzecz Powiatu oraz Skarbu Państwa.
 • Prowadzenie spraw dotyczących postępowań przed Komisjami Regulacyjnymi do Spraw Gmin Wyznaniowych Żydowskich, Kościoła Prawosławnego i Kościoła Rzymsko - Katolickiego.

      Wydział przy znakowaniu spraw używa symbolu „GN”.


Najczęściej czytane

Zaproszenie na XXIV sesję Rady Powiatu - 29.09.2020

Zaproszenie na XXIV sesję Rady Powi…

24 Wrz 2020 Ogłoszenia/Komunikaty

Promocja tomiku poezji Marty Świć pt. „Złożona z kropli”
Z Pawłem Skibą w podroży po Tajlandii

Lubelskie.pl

logo projektu współfinansowanego z programu unii europejskiej
Nowoczesna edukacja zawodowa w ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu