Kategoria: Powiat Radzyński

Dane adresowe:

 • Kierownik - Małgorzata Osipacz
 • Adres: Pl. I. Potockiego 1,
 • Pokoje nr 3, 4, 7 - parter oraz nr 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - II piętro;
 • Telefon: (83) 352 73 04
 • Fax: (83) 352 74 02
 • PODGiK: (83) 352 73 07
 • Wydawanie wpisów/wyrysów: (83) 352 74 05
 • Gospodarka nieruchomościami oraz ochrona gruntów rolnych i leśnych: (83) 352 74 10, (83) 352 74 26
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Do zadań Referatu Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Referatu Ewidencji Gruntów i Budynków należy prowadzenie spraw:

 1. Wynikających z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, a w szczególności:
 • prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym między innymi:
  1. prowadzenie dla obszaru powiatu:
 • ewidencji gruntów i budynków, w tym baz danych ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości);
 • geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, w tym baz danych geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu;
 • gleboznawczej klasyfikacji gruntów.
 1. tworzenie, prowadzenie i udostępnienie baz danych rejestru cen i wartości nieruchomości, szczegółowych osnów geodezyjnych oraz obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych,
 2. tworzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych (map ewidencyjnych i map zasadniczych),
 3. pozyskiwanie, gromadzenie danych zasobu, kompletowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej powstałej w wyniku wykonywania prac geodezyjnych, przechowywanie zasobu i wyłączanie z zasobu materiałów, które utraciły przydatność użytkową,
 4. przetwarzanie i weryfikowanie opracowań geodezyjnych wpływających do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 5. przekazywanie kopii zasobu oraz danych zasobu pomiędzy poszczególnymi częściami zasobu,
 6. uzgadnianie granic jednostek podziału administracyjnego,
 • prowadzenie rejestru ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów, w tym między innymi:
 1. utrzymanie systemu informatycznego obsługującego bazy danych ewidencyjnych w ciągłej gotowości operacyjnej,
 2. utrzymanie operatu ewidencji gruntów i budynków w stanie aktualności poprzez wprowadzenie udokumentowanych zmian do bazy danych ewidencyjnych – aktualizacja z urzędu i na wniosek oraz prowadzenie postępowań scaleniowych w sprawach wymagających wyjaśnień,
 3. archiwizacja i wyłączanie danych zasobu oraz danych ewidencyjnych,
 4. udostępnianie danych ewidencyjnych w formie: komputerowych wydruków map ewidencyjnych, rejestrów, kartotek, zestawień, wykazów, skorowidzów, wypisów z rejestrów i kartotek, wyrysów z mapy ewidencyjnej, plików komputerowych baz danych, informacji przekazywanych ustnie i wizualnie,
 5. okresowa weryfikacja danych ewidencji gruntów i budynków,
 6. sporządzanie powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją (gruntów, budynków i lokali) oraz przekazywania kopii baz danych,
 7. modernizacje ewidencji gruntów i budynków,
 8. ochrona danych ewidencyjnych przed ich utratą, zniszczeniem, niepożądaną modyfikacją, nieuprawnionym do nich dostępem i ujawnieniem,
 9. prowadzenie postępowania administracyjnego w zakresie przeprowadzania gleboznawczej klasyfikacji gruntów (zawiadomienie stron o wyłożeniu projektu z przeprowadzonej gleboznawczej klasyfikacji gruntów celem zapoznania się oraz wydawania decyzji w sprawach uzupełniających klasyfikację gruntów),
 • koordynacja usytuowania projektowych sieci uzbrojenia terenu poprzez przeprowadzanie narad koordynacyjnych,
 • zakładanie osnów szczegółowych,
 • przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości,
 • ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
 • wystawianie Dokumentu Obliczenia Opłaty oraz licencji dla udostępnianych kopii materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 1. Wynikających z ustawy o scalaniu i wymianie gruntów, a w szczególności:
 • wszczęcie postępowania scaleniowego i wymiennego,
 • przeprowadzanie postępowania scaleniowego i wymiennego,
 • składanie do właściwych sądów wniosków o wpis wzmianki o wszczęciu postępowania,
 • rozpatrywanie zastrzeżeń do projektów scaleń,
 • zatwierdzanie decyzjami projektów scalenia lub wymiany gruntów,
 • zgłaszanie zmian wynikających z przeprowadzonego postępowania scaleniowego lub wymiennego w księgach wieczystych lub zbiorach dokumentów,
 • zagospodarowanie poscaleniowe umożliwiające objęcie w posiadanie przez uczestników scalenia wydzielonych im w ramach postępowania scaleniowego gruntów polegające na: budowie lub przebudowie dróg dojazdowych do gruntów, korekcie parametrów technicznych urządzeń melioracji wodnych, likwidacji zbędnych miedz i dróg oraz wykonaniu zabiegów rekultywacyjnych umożliwiających uprawę mechaniczną gruntów.
 1. Wynikających z ustawy o lasach w związku z ustawą o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – w sprawach dotyczących przeklasyfikowania z urzędu gruntu rolnego na grunt leśny w drodze decyzji administracyjnej.
 2. Wynikających z ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w tym wydawania zaświadczeń w sprawach:
 • dotyczących poświadczenia faktu oraz potwierdzenia istnienia gospodarstwa rolnego do celów emerytalnych, rentowych i zakładu pracy,
 • potwierdzenia stanu faktycznego i prawnego wynikającego z prowadzenia rejestru publicznego, jakimi są ewidencja gruntów i budynków oraz geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu.

Do zadań Referatu Gospodarki Nieruchomościami należy prowadzenie spraw:

 1. Realizacja zadań nałożonych na Powiat w zakresie gospodarki nieruchomościami stanowiących własność Powiatu – wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz innych aktów prawnych związanych z gospodarką tymi nieruchomościami, w szczególności:
 • prowadzenie ewidencji nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości,
 • wykonywanie czynności i przygotowanie niezbędnej dokumentacji związanej z nabywaniem i zbywaniem, zamianą, oddawaniem w użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, najem, dzierżawę lub użyczenie oraz obciążaniem ograniczonymi prawami rzeczowymi,
 • gospodarowanie powiatowym zasobem nieruchomości,
 • podejmowanie działań dotyczących praw do nieruchomości Powiatu.
 1. Realizacja zadań nałożonych na Powiat w zakresie gospodarki nieruchomościami stanowiących własność Skarbu Państwa – wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz innych aktów prawnych związanych z gospodarką nieruchomościami, a w szczególności:
 • wykonywanie czynności i przygotowanie niezbędnej dokumentacji związanej z nabywaniem i zbywaniem, zamianą, oddawaniem w użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, najem, dzierżawę lub użyczenie oraz obciążaniem ograniczonymi prawami rzeczowymi,
 • wykonywanie czynności związanych z ustalaniem opłat rocznych, ich aktualizacją, ustanawianiem innego terminu wnoszenia tych opłat, udzielaniem bonifikat oraz rozłożeniem na raty,
 • prowadzenie rokowań o nabycie nieruchomości w drodze umowy na cele publiczne oraz wykonywanie działań związanych z wywłaszczeniem nieruchomości, a także ustalanie i wypłacanie odszkodowań,
 • prowadzenie ewidencji nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa oraz ewidencji nieruchomości Skarbu Państwa oddanych w użytkowanie wieczyste,
 • prowadzenie działań dotyczących praw do nieruchomości Skarbu Państwa.
 1. Realizacja zadań nałożonych na Powiat w zakresie przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
 2. Realizacja zadań nałożonych na Powiat – wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, a w szczególności w zakresie:
 • wyłączeń gruntów rolnych z produkcji rolniczej,
 • zapobiegania degradacji gruntów rolnych,
 • rekultywacji i zagospodarowaniu gruntów,
 • kontroli realizacji przepisów ustawy oraz sporządzania sprawozdawczości.
 1. Realizacja zadań nałożonych na Powiat – wynikających z ustaw i innych aktów prawnych:
 • kodeksu cywilnego – w sprawach gruntowych i nieruchomości,
 • ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,
 • ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych,
 • ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 • ustawy o drogach publicznych,
 • ustawy o własności lokali – w sprawach gospodarowania lokalami,
 • ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego – w sprawach gospodarowania lokalami,
 • ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego,
 • ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym – w sprawach nabywania przez Skarb Państwa mienia pozostałego po wykreślonym z KRS podmiocie lub po podmiocie uznanym za wykreślony z rejestru oraz w zakresie reprezentowania Skarbu Państwa w postępowaniach dotyczących tego mienia i zobowiązań tych podmiotów a także innych w innych sprawach dotyczących gospodarowania nabytym mieniem,
 • ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz rozporządzenia w sprawie wykazu nieruchomości przekazywanego Krajowemu Zasobowi Nieruchomości – w zakresie prowadzenia, sporządzania i przekazywania wykazów nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do przekazania KZN oraz przekazywania nieruchomości objętych tymi wykazami do Zasobu Nieruchomości prowadzonego przez KZN,
 • ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników – w zakresie przyznawania własności gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania oraz działek gruntu pod budynkami, które wchodziły w skład gospodarstwa rolnego przekazanego Państwu.

 

      Wydział przy znakowaniu spraw używa symbolu „GN”.


Najczęściej czytane

Kolejny krok w zakresie budowy budynku Urzędu Skarbowego

Kolejny krok w zakresie budowy budy…

01 Mar 2024 Wiadomości ze Starostwa

Kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu radzyńskiego

Kwalifikacja wojskowa na terenie po…

29 Lut 2024 Ogłoszenia/Komunikaty

Uchwała Nr 54/24 Zarządu Powiatu Radzyńskiego z dnia 28 lutego 2024 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radzyniu Podlaskim

Uchwała Nr 54/24 Zarządu Powiatu Ra…

28 Lut 2024 Ogłoszenia/Komunikaty

Lubelskie.pl

logo projektu współfinansowanego z programu unii europejskiej
Nowoczesna edukacja zawodowa w ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu