BIP

Rozmiar tekstu

Kontrast

15 październik 2018
Kategoria: Powiat Radzyński

Dane adresowe:

 • Adres: Pl. I. Potockiego 1,
 • Pokoje: nr 18, 16, 17, 19, 20, 21, 22;
 • Kierownik - Henryk Kosiński.
 • Telefon: (83) 352 73 04
 • Fax: (83) 352 73 04
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Z zakresu geodezji, kartografii i gospodarki gruntami rolnymi i leśnymi:

 •  Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków (kataster nieruchomościami).
 • Wprowadzanie zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków na podstawie prawomocnych decyzji administracyjnych, orzeczeń sądowych i aktów notarialnych.
 • Występowanie z żądaniem dostarczenia dokumentów geodezyjnych i kartograficznych celem wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów.
 • Przyjmowanie prawomocnych orzeczeń sądowych lub ostatecznych decyzji ustalających przebieg granic nieruchomości w celu ujawnienia ich w ewidencji gruntów.
 • Wydawanie odpłatnie na żądanie właściciela wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego.
 • Zapewnienie nieodpłatnego dostępu do bazy danych ewidencji gruntów i budynków dla gmin.
 • Prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.
 • Sporządzanie gminnych, powiatowych i wojewódzkich zamówień zbiorczych objętych ewidencją gruntów i budynków.
 • Rozpatrywanie spraw z zakresu uwłaszczeń oraz uregulowania własności gospodarstw rolnych.
 • Prowadzenie spraw związanych z nieodpłatnym przyznawaniem na własność działki gruntu i działek pod budynkami osobie, która przekazała gospodarstwo rolne Państwu z zamian za rentę.
 • Ustalanie, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową bądź mienie gromadzkie.
 • Podejmowanie decyzji w sprawach wspólnot gruntowych i przekazywania im mienia.
 • Podejmowanie decyzji w sprawach mienia gromadzkiego.
 • Prowadzenie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości.
 • Prowadzenie spraw związanych z wyłączaniem gruntów rolnych z produkcji.
 • Prowadzenie kontroli wykonywania przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
 • Prowadzenie sprawozdań z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych.
 • Gospodarowanie gruntami rolnymi Skarbu Państwa (przekazywanie i przyjmowanie na rzecz Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa).
 • Prowadzenie spraw dotyczących przekazywania Lasom Państwowym gruntów leśnych a także gruntów wchodzących w skład zasobu przeznaczonych na zalesienie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy o zagospodarowania terenu.
 • Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Zlecanie wykonania i udostępnianie map.
 • Zakładanie i aktualizacja mapy zasadniczej.
 • Zlecanie wykonania i udostępniania map.
 • Przyjmowanie od wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych zgłoszenia o przystąpieniu do ich wykonania oraz odbieranie do państwowego zasobu powstałych materiałów lub informacji o nich.
 • Prowadzenie baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie.
 • Zakładanie osnów szczegółowych.
 • Przyjmowanie zawiadomień o zniszczeniu znaków geodezyjnych, budowli triangulacyjnych a także znaków grawimetrycznych i magnetycznych.
 • Zarządzanie nieruchomościami pod znakami geodezyjnymi.
 • Tworzenie Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym i dysponować środkami tego funduszu.
 • Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci terenów.
 • Prowadzenie scalania i wymiany gruntów.
 • Prowadzeni zmian związanych z przekazywaniem w zarząd nadleśnictwu gruntów Skarbu Państwa przeznaczonych do zalesiania w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
 • Wnioskowanie o przekazanie na rzecz jednostek organizacyjnych budynków i budowli będących w zarządzie Lasów Państwowych a nieprzydatnych dla gospodarki leśnej.

 

W zakresie gospodarki nieruchomościami Powiatu i Skarbu Państwa:

 • Tworzenie powiatowego zasobu nieruchomości oraz zasobu nieruchomości Skarbu Państwa.
 • Włączanie do powiatowego zasobu nieruchomości Skarbu Państwa – nieruchomości zbędnych dla jednostek organizacyjnych oraz nieruchomości po likwidacji bądź prywatyzowanych jednostkach.
 • Prowadzenie spraw dotyczących gospodarowania zasobem nieruchomości Powiatu i Skarbu Państwa.
 • Prowadzenie spraw związanych z ustalaniem sposobu i terminu zagospodarowania nieruchomości.
 • Ogłaszanie, organizowanie i przeprowadzanie przetargów na nieruchomości stanowiące mienie Powiatu i Skarbu Państwa.
 • Oddawanie w trwały zarząd nieruchomości Skarbu Państwa i mienia powiatu, wygaszanie zarządu bądź przekazywanie zarządu między jednostkami na ich wniosek.
 • Ustalanie terminu innego niż do dnia 31 marca terminu zapłaty opłaty rocznej za nieruchomości oddane w trwały zarząd lub użytkowanie wieczyste.
 • Naliczanie i aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu.
 • Prowadzenie spraw w zakresie wydawania decyzji o zmianie stawki procentowej opłaty rocznej oraz o pobawienie bonifikaty.
 • Podejmowanie czynności związanych z regulacją prawną nieruchomości Skarbu Państwa będących w posiadaniu osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych.
 • Prowadzenie spraw związanych z przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
 • Prowadzenie spraw związanych ze zbywaniem nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych.
 • Prowadzenie spraw związanych z oddawaniem w trwały zarząd GDDK i A nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, zajętych pod drogi krajowe.
 • Składanie wniosków o wpis do ksiąg wieczystych prawa własności nieruchomości stanowiących mienie powiatu i Skarbu Państwa.
 • Prowadzenie spraw związanych z nieodpłatnym przekazaniem Polskiemu Związkowi Działkowców gruntów Skarbu Państwa przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod pracownicze ogrody działkowe.
 • Przygotowywanie decyzji o przejęciu nieruchomości lub jej części pozostającej 
  w zarządzie organów wojskowych, uznanej za zbędną na cele obronności i bezpieczeństwa Państwa.
 • Prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem na wniosek organu wojskowego zarządu gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa bez pierwszej opłaty rocznej.
 • Opiniowanie podziału nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa dokonywanych z urzędu.
 • Prowadzenie postępowania wywłaszczeniowego.
 • Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na niezwłoczne zajęcie nieruchomości.
 • Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomości urządzeń naziemnych i podziemnych.
 • Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zezwoleń na ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości w związku z prowadzeniem działalności polegającej na poszukiwaniu, rozpoznawaniu lub wydobywaniu kopalin stanowiących własność Skarbu Państwa.
 • Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na czasowe zajęcie nieruchomości.
 • Ustalanie odszkodowania w przypadku wywłaszczania nieruchomości bądź zwrotu lub zajęcia nieruchomości.
 • Prowadzenie spraw związanych ze zwrotem nieruchomości.
 • Prowadzenie spraw związanych z wywłaszczeniem nieruchomości oraz ustalaniem odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości.
 • Prowadzenie spraw związanych z ustalaniem odszkodowania za grunty zajęte pod drogi.
 • Prowadzenie spraw związanych z nabywaniem nieruchomości na rzecz Powiatu oraz Skarbu Państwa.
 • Prowadzenie spraw dotyczących postępowań przed Komisjami Regulacyjnymi do Spraw Gmin Wyznaniowych Żydowskich, Kościoła Prawosławnego i Kościoła Rzymsko - Katolickiego.

      Wydział przy znakowaniu spraw używa symbolu „GN”.


Najczęściej czytane

Powiat uzyskał pieniądze na termomodernizację budynków użyteczności publicznej

Powiat uzyskał pieniądze na termomo…

10 Paź 2018 Wiadomości ze Starostwa

Certyfikat POT dla PIT-K w Radzyniu Podlaskim

Certyfikat POT dla PIT-K w Radzyniu…

10 Paź 2018 Wiadomości ze Starostwa

100 Rocznica Odzyskania Niepodległości w powiecie radzyńskim - Memoriał Rady Powiatu i Kapsuła Czasu

100 Rocznica Odzyskania Niepodległo…

09 Paź 2018 Wiadomości ze Starostwa

f
f

Nowoczesna edukacja zawodowa w ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu